Najczęściej zadawane pytania o rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025


Profil zaufany
Chcielibyśmy podpisać wniosek mojego dziecka elektronicznie, bez konieczności wizyty
w przedszkolu. Jakie mam opcje do wyboru?

 • Wniosek może Pani podpisać poprzez profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany.

Nie mam profilu zaufanego. Jak mogę go założyć?

Mam e-dowód. Co powinienem zrobić, aby podpisać wniosek podpisem osobistym?

Podpisuje wniosek mojego dziecka profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym, czy muszę również podpisać oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych?

 • Tak, jeśli podpisują Państwo w ten sposób wniosek, proszę podpisać również wszystkie pozostałe dokumenty. Wystarczy dołączyć scany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych i podpisać profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym.

Chcielibyśmy podpisać wniosek naszego dziecka profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym, ale tylko mąż go posiada. Co mamy zrobić?

 • W takiej sytuacji powinni Państwo dołączyć do wniosku oświadczenie, które wyjaśnia, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz informacje, że oboje Państwo zgodnie podjęliście decyzje o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodniliście dane zawarte we wniosku.

System rekrutacyjny
Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji?

 • Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępny jest pod adresem: rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Jak utworzyć dane do logowania kandydata?

 • Do utworzenia konta w systemie rekrutacyjnym potrzebny jest PESEL dziecka. Na zakończenie wypełniania wniosku utworzą Państwo login i hasło dostępowe do systemu. Następne logowanie będzie już odbywać się za pomocą tych danych.

Moje dziecko nie ma numeru PESEL. Jak mam utworzyć konto w systemie?

 • W takiej sytuacji powinni Państwo wystąpić do dyrektora placówki pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego, następnie w polu nr PESEL wpisać nr identyfikacyjny oraz podać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka. Na zakończenie wypełniania wniosku utworzą Państwo login i hasło dostępowe do systemu. Następne logowanie będzie już odbywać się za pomocą tych danych.

Zgubiłam login do konta mojego dziecka. Co mogę teraz zrobić?

 • Może Pani skorzystać z opcji dostępnej w panelu logowania. Po kliknięciu w zakładkę “Zapomniałem hasła/login” - na adres e-mail, który podała Pani przy rejestracji wniosku, system wyśle nowe hasło. Login do konta dziecka może sprawdzić też dyrektor przedszkola/szkoły, do której złożyła Pani wniosek o przyjęcie dziecka.

W jakim terminie musimy w tym roku wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie?

 • Szczegółowy harmonogram w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zamieszczamy w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie https://edukacja.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja). Zapisy w systemie odbywają się od 5 marca od godz. 13.00 do 20 marca do godz. 20.00. Jeżeli nie zdążą Państwo dołączyć w tym terminie dokumentów potwierdzających kryteria i podpisać wniosku, mogą to Państwo jeszcze zrobić do 21 marca do godz. 16.00, ale tylko w sytuacji, kiedy wniosek dziecka został wprowadzony do 20 marca do godz. 20.00.


Zasady rekrutacji
Czy dziecko dostaje się tylko do jednego przedszkola, czy może dostać się do kilku i potem będzie można wybrać jedno?

 • Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka mogą wskazać we wniosku kilka lub więcej placówek. Nie ma ograniczenia ich liczby. Ważne, aby wskazali Państwo kolejność - od najbardziej do najmniej preferowanych. Dziecko zostanie zakwalifikowane tylko do jednej placówki – system sprawdza możliwość przyjęcia dziecka zgodnie z liczbą punktów za kryteria, wg kolejności placówek wskazanych przez rodziców.

Czy wnioski o przyjęcie do przedszkola mogą składać rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 2,5 lat (urodzone w 2022 roku)?

 • Zgodnie z przepisami wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko młodsze - które ukończyło 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola. W celu ustalenia możliwości przyjęcia dziecka urodzonego w 2022 r. należy skontaktować się z dyrektorem przedszkola, po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku życia. Informacja o wolnych miejscach zostanie opublikowana 30 sierpnia.

Mam 5-letnią córkę, która obecnie chodzi do przedszkola. Czy rekrutując ją do zerówki (oddziału przedszkolnego) w szkole, muszę zrezygnować z miejsca w przedszkolu? Czy mogę dokonać wyboru w momencie zakwalifikowania dziecka?

 • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Jeżeli rodzice potwierdzili wolę kontynuacji w placówce, do której uczęszcza dziecko, to nie będzie możliwe ubieganie się o przyjęcie w ramach rekrutacji.

  W sytuacji zmiany decyzji w sprawie trakcie rekrutacji (składania wniosków) rodzice muszą wycofać potwierdzenie kontynuacji, wówczas dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko odblokuje konto dziecka.

Czy to prawda, że dziecko 6-letnie musi mieć zapewnione miejsce w przedszkolu?

 • Dziecko 6-letnie (urodzone w 2018 r.) jest obowiązane odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Samorząd zapewnia 6-latkowi miejsce w placówce wychowania przedszkolnego (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole tzw. zerówka) położonej nie dalej niż 3 km od miejsca zamieszkania. Rodzice mogą jednak ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych placówek.

Chciałabym zapisać córkę na listę rezerwową do wybranego przedszkola.

 • W rekrutacji nie stosuje się kryterium kolejności zgłoszeń i nie prowadzi się list dzieci oczekujących na przyjęcie (list rezerwowych). Zasady, kryteria i sposób prowadzenia postępowania rekrutacyjnego określają przepisy prawa oświatowego.

Czy w rekrutacji należy w pierwszej kolejności przyjąć do przedszkola dzieci sześcioletnie, zobowiązane do realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego?

 • Rekrutacja prowadzona jest dla dzieci z określonego rocznika. Kolejność przyjęć ustala komisja rekrutacyjna wg punktów uzyskanych za spełniane kryteria rekrutacyjne.

Co to znaczy, że droga dziecka 5-letniego i 6-letniego do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie powinna przekroczyć 3 km?

 • Samorząd ma obowiązek zapewnić dzieciom 5 i 6-letnim miejsce realizacji wychowania przedszkolnego (5-latki) i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latki) w placówce wychowania przedszkolnego położonej do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.
  We wniosku, o przyjęcie wskazują Państwo, do których przedszkoli/oddziałów przedszkolnych chcieliby zapisać dziecko, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Mogą Państwo wybierać zarówno placówki położone blisko domu, jak również położone w większej odległości. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranych przez rodziców placówek, wówczas zostanie mu wskazane miejsce w placówce położonej do 3 km od miejsca zamieszkania.

Mieszkamy poza Warszawą, ale pracujemy w stolicy. Czy moje dziecko może wziąć udział w rekrutacji do przedszkola w stolicy?

 • Tak, jest to możliwe, ale dopiero na etapie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Czy w rekrutacji do przedszkoli obowiązuje rejonizacja?

 • Nie, nie obowiązuje.

Moje dziecko ma 6 lat i uczęszcza do „zerówki” w szkole, które nie jest jego szkołą obwodową. Czy może kontynuować naukę w tej szkole, czy musi wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej?

 • Jeżeli dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, tzw. zerówce w szkole, która nie jest jego szkołą obwodową i nie jest to szkoła, którą burmistrz wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  to należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej.


Kryteria rekrutacyjne
Jakie dokumenty mają poświadczać realizację kryterium szczepień? Czy mam zrobić skan książeczki zdrowia?

 • Spełnianie kryterium szczepień (wykonanie lub odroczenie wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych) potwierdzają Państwo przez oświadczenie. Robią to Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy kryterium szczepień stosuje się również w przedszkolach dietowych?

 • W przedszkolu dietowym w grupach z dietą nie stosuje się kryterium szczepień. W tych placówkach zamiast kryterium szczepień obowiązuje kryterium „Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza”. Potwierdzeniem, że Państwa dziecko spełniania to kryterium, jest zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka - jak należy go obliczyć? Czy należy wziąć pod uwagę zasiłek „800+”?

 • Kryterium dotyczące dochodów zostało szczegółowo opisane w komunikacie zamieszczonym na stronie Biura Edukacji. Przy obliczaniu średniego dochodu pomocny jest kalkulator, dostępny w systemie rekrutacyjnym. Zasiłek „800+” nie jest wliczany do dochodu.

Za spełnianie kryterium dochodowego można dostać tylko 1 punkt albo mniej. Podobno jednak warto zaznaczyć to kryterium. Dlaczego?

 • Za spełnianie kryterium dochodowego mogą uzyskać Państwo maksymalnie 1 pkt. Kryterium dochodowe jest nisko punktowane, ale ma znaczenie, jeśli jest dwóch i więcej kandydatów z taką samą liczbą punktów za pozostałe kryteria. To kryterium różnicuje kandydatów - dlatego warto z niego skorzystać.

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dochodowego?

 • Spełnianie kryterium dot. dochodu potwierdzają Państwo przez oświadczenie. Robią to Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Które miesiące bierze się pod uwagę przy kryterium dochodowym?

 • Dowolne trzy miesiące z sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (nie muszą być kolejne), przy czym dochód matki i ojca należy podać z tych samych miesięcy.

Czy mama przebywająca na urlopie wychowawczym z zawieszoną działalnością gospodarczą według kryteriów rekrutacji jest uznawana za osobę pracującą?

 • Ma Pani status osoby pracującej - jeśli zawiesiła Pani działalności z powodu urlopu wychowawczego. Jako dokument potwierdzający spełnianie tego kryterium, przedstawia Pani zaświadczenie z ZUS. Musi ono poświadczać, że podlega Pani obowiązkowemu ubezpieczeniu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  Jeśli nie wychowuje Pani dziecka samotnie, proszę pamiętać, że dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy musi przedstawić też drugi rodzic.

Kto ma wystawić mi zaświadczenie o pracy na umowę zlecenie lub o dzieło?

 • Zaświadczenie wydaje osoba lub firma, z którą ma Pani zawartą taką umowę. Jeśli nie jest to możliwe, musi Pani uzgodnić z przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole możliwość innego udokumentowania tego kryterium.

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dot. zatrudnienia?

 • Należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu. Jeśli prowadzi Pani własną działalność gospodarczą - proszą złożyć wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego.
  Jeśli nie wychowuje Pani dziecka samotnie, proszę pamiętać, że dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy musi przedstawić tez drugi rodzic.

Czy zaświadczenie o zatrudnieniu można będzie można załączyć w systemie przy wypełnianiu wniosku?

 • Dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów trzeba założyć lub przesłać w systemie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka. Jeśli takich dokumentów zabraknie, komisja rekrutacyjna nie uzna kryterium, które nie zostało udokumentowane.

W dokumencie „kryteria rekrutacji” znalazłem informację, że musimy dołączyć potwierdzenie UPO za złożony PIT. Czy to potwierdzenie ma dotyczyć UPO za PIT złożony za 2022 r. czy za 2023 r.? Czy oboje (rodzice) muszą złożyć taki dokument?

 • Wystarczy złożenie takiego dokumentu przez jednego z rodziców. Potwierdzenie może dotyczyć zeznania za 2022 r. albo 2023 r. Może Pan wykorzystać UPO lub kopię pierwszej strony zeznania podatkowego z pieczęcią, która potwierdza złożenie zeznania w urzędzie skarbowym.

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dot. rozliczania podatku w Warszawie?

 • Do wniosku o przyjęcie proszę dołączyć dokument, który potwierdza, że jeden z rodziców rozlicza podatek w urzędzie skarbowym w Warszawie. Do potwierdzenie może służyć:
  - kopia spersonalizowanej karty miejskiej z wgranym e-hologramem,
  - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,
  - zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania,
  - urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dot. zamieszkiwania w odległości 3 km od placówki?

 • Kryterium to dotyczy tylko dzieci 5 i 6 letnich (urodzonych w 2019 i 2018 roku) oraz dzieci  z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie. Robią to Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dot. samotnego wychowywania dziecka? Nie zawarłam związku małżeńskiego z ojcem dziecka i ojciec dziecka nie bierze udziału w jego wychowaniu.

 • W takiej sytuacji składa Pani oświadczenie, że samotnie wychowuje dziecko, a ojciec nie bierze udziału w jego wychowaniu. Składa je Pani pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może wystąpić do burmistrza dzielnicy z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.  

Wniosłam sprawę o rozwód. Czy na potwierdzenie spełniania kryterium samotnego wychowywania dziecka wystarczy przedstawić kopię wniosku złożonego do sądu o rozpoczęcie procedury rozwodowej?

 • Nie. Dokumentem, który potwierdza spełnienie tego kryterium jest kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację. Osoba samotnie wychowująca dziecko jest m.in. rodzic rozwiedziony, który nie wychowuje dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem.


Druki oświadczenia
Wzór oświadczenia dostępny jest w systemie rekrutacyjnym w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”.

Proszę pamiętać, że po złożeniu przez Państwa oświadczenia przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów, które potwierdzają okoliczności zawarte w oświadczeniach. Może też zwrócić się do burmistrza dzielnicy, o potwierdzenie tych okoliczności.


Zapewnienie miejsca w przedszkolu

Czy dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu
na kolejny rok?

 • Jeżeli Państwa dziecko ma odroczono obowiązek szkolny i uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, to w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego mogą Państwo złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.

Czy sześciolatki, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, mają zagwarantowane miejsce w tej placówce?

 • Niezłożenie przez Państwa deklaracji będzie skutkowało koniecznością wzięcia udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym na ogólnych zasadach, tj. bez zagwarantowania miejsca w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Chciałabym, aby mój syn chodził do „starszej grypy”, czy w trakcie rekrutacji mogę to zaznaczyć
w podaniu?

 • Nie mogą Państwo ubiegać się o przyjęcie dziecka młodszego na wolne miejsca przeznaczone dla dzieci starszych. Przydział dzieci do właściwych oddziałów odbywa się dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Czy dziecko zamieszkałe poza Warszawą, które rok temu zostało przyjęte do przedszkola może kontynuować naukę w tym przedszkolu na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców?

 • Tak. Fakt, iż obecnie Państwa dziecko nie mieszka w Warszawie nie powoduje utraty prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Prawo do kontynuowania edukacji dotyczy wszystkich dzieci już przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Co w sytuacji, kiedy dziecko 6-letnie nie dostanie się do żadnego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole?

 • Jeżeli Państwa dziecko ma 6 lat, podlega rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu. W przypadku, gdy w postępowaniu rekrutacyjnym nie dostanie się do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych burmistrz dzielnicy, w której dziecko mieszka wskaże miejsce w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami. Ten etap rekrutacji ma miejsce po zakończeniu rekrutacji podstawowej, a przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.


Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Czy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składam tylko w przedszkolu, które wskazaliśmy na pierwszym miejscy preferencji, czy we wszystkich placówkach?

 • Kopię orzeczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata należy złożyć we wszystkich przedszkolach/szkołach, w których wybrali Państwo oddział integracyjny. Mogą Państwo podłączyć w systemie - podpisując wniosek profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym.

Czy dziecko niepełnosprawne ma pierwszeństwo w dostępie do przedszkola ogólnodostępnego?

 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych i/lub oddziałów integracyjnych.
  Jeżeli chcą Państwo, aby dziecko, uczęszczało do przedszkola ogólnodostępnego, to należy przystąpić w rekrutacji na zasadach ogólnych.
  W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do części integracyjnej oddziału, nie są stosowane kryteria rekrutacyjne – wymagane jest jedynie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności. O przyjęciu w tym wypadku decyduje dyrektor placówki.

Moje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Czy ma znaczenie w jakiej kolejności zaznaczę w systemie interesujące nas placówki? Chcielibyśmy na liście preferencji zaznaczyć zarówno oddziały integracyjne, jak i ogólnodostępne.

 • Ważne, aby na liście osobno zgromadzić oddziały integracyjne, osobno ogólnodostępne. Czyli kiedy będą Państwo układać listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, proszę wskazać we wniosku na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dopiero potem oddziały ogólnodostępne. Mogą też Państwo ułożyć je odwrotnie: na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie integracyjne. Ważne, aby nie wpisywać ich na przemian.


Odwołanie do komisji i rekrutacja uzupełniająca
Moja 3-letnia córka nie dostała się do wybranych przedszkoli. Co mogę jeszcze zrobić?

 • Na etapie wskazywania miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, otrzymają Państwo informację, w której placówce zostało przygotowane miejsce dla Waszego dziecka.

Chciałabym złożyć prośbę o uzasadnienie odmowy przyjęcia mojej córki do przedszkola.  Do kogo mam złożyć wniosek?

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna w konkretnym przedszkolu/szkole, dlatego wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka proszę skierować do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole, do której ubiegała się Pani o przyjęcie dziecka. Wniosek można przesłać w systemie rekrutacyjnym. Zgodnie z przepisami:

  - ma Pani 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka;
  - komisja rekrutacyjna przygotuje uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów;
  - następnie ma Pani 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, aby odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
  - dyrektor rozpatruje Pani odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania;
  - na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy Pani jeszcze skarga do sądu administracyjnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, w której dziecko mieszka wskaże Pani inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.


Rekrutacja uzupełniająca

Kiedy przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca?

 • Rekrutację uzupełniają prowadzą placówki, w których po zakończeniu rekrutacji podstawowej pozostaną wolne miejsca. Terminy rekrutacji uzupełniającej znajdą Państwo w harmonogramie rekrutacji.