Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025[1]


Informacje ogólne

1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: system).

2. Postępowaniem rekrutacyjnym obejmujemy dzieci:  

a) urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie)[2]

b) dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszkają w Warszawie.

3. Dzieci urodzonych w 2022 r. nie uwzględniamy w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać
się o przyjęcie dziecka dopiero,
kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły[4].

4. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

5. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu rekrutacji.

6. Rodzice dzieci, które mieszkają poza Warszawą, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

· Dzieci sześcioletnie – muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie.

· Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny – nadal odbywają przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

· Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) – mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje je do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

  • Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice[5] chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki[6], składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

[!] Deklarację trzeba złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji – terminy określone są w harmonogramie. Jeśli rodzice nie złożą deklaracji, oznaczać to będzie, że rezygnują z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


Zasady rekrutacji

Termin złożenia wniosku znajdziesz w harmonogramie.

Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:

· wprowadzisz dane dziecka do systemu,

· wydrukujesz wniosek,

· złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,

· prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,

· szkoła zatwierdzi wniosek

[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.


Złożenie wniosku

1. Możesz ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych[7].

2. We wniosku o przyjęcie wskaż wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Ustaw je w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.

3. Do wniosku o przyjęcie dołącz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria. W każdym oświadczeniu umieść klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:

a) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:

· wypełnij wniosek,

· dołącz skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne,

· podpisz wniosek profilem zaufanym.

b) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:

· wypełnij wniosek w systemie,

· wydrukuj wypełniony wniosek,

· podpisz wniosek,

· zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

c) Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:

· wydrukuj wniosek i wypełnij go,

· podpisz wniosek,

· zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,

· informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.

[!] Oboje rodziców musi podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje.

[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodziców zgodnie podjęło decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku[8].

5. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym

6. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:

a) zgłoś się do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,

b) następnie postępuj jak w pkt 4 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.


Postępowanie rekrutacyjne

1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),

b) zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.

[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:

· skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

· wystąpić o nie do instytucji publicznych,

· zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9].

4. Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub nie złożysz dokumentów, które potwierdzają, że spełniasz dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.

5. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat:

a) jeśli kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny dziecka;

2) niepełnosprawność dziecka;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

b. jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

· dzieci uzyskają równorzędne wyniki,

· przedszkole lub szkoła nadal mają wolne miejsca, na drugim etapie komisja bierze pod uwagę tzw. kryteria samorządowe z uchwały Rady Warszawy.


Wyniki postępowania rekrutacyjnego

1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

[!] Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – na koncie dziecka.

2. Jeśli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:

· pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,
lub

· elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.  

4. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.


Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2. Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.


Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:

· ogólnodostępnych,

· integracyjnych.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:

1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.

2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:

a. złóż we wszystkich przedszkolach lub szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny

lub

b. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).

3. Układając listę wybranych przedszkoli lub szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:

a. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

b. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).

5. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły.

6. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola lub szkoły według powyżej opisanych zasad.


[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”

[2] art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn.zm.)

[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)

[5] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[6] art. 153 ust. 2 ustawy

[7] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[8] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2809) art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[9] Do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 800)