Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:
- kryteria określone w prawie oświatowym, tzw. kryteria ustawowe[1]
oraz
- kryteria określone w uchwale Rady Warszawy,  tzw. kryteria samorządowe [2].


Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każde kryterium ma określoną liczbę punktów. Jeśli dziecko spełnia dane kryterium, potwierdź to – dołącz do wniosku wymienione dokumenty.

I. Kryteria ustawowe – brane są pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji
Kryteria te mają jednakową wartość[3] – na potrzeby rekrutacji każdemu nadano wartość 260 pkt.
1. Rodzina dziecka jest wielodzietna[4]
2. Dziecko jest niepełnosprawne
3. Dziecko ma niepełnosprawnego jednego z rodziców
4. Dziecko ma niepełnosprawnych oboje rodziców
5. Dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo
6. Dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica[5]
7. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą

II. Kryteria samorządowe – brane są pod uwagę na drugim etapie rekrutacji
Kryteria mają różną wartość, którą podajemy przy nazwie każdego z nich.
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
- dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
- dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
- dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania. 
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
- dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
3. Szczepienia ochronne – 32 pkt:
- dziecko, które przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne[6],
- dziecko, które nie może zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych, co potwierdził lekarz.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
- dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni  pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
Uwaga! Kryterium dotyczy również rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
- dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
6. Dochód na osobę:
- jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł[7]) – 1 pkt
- jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł[8]):

                                                   674 zł
liczba punktów = -----------------------------------------------------
                         dochód na osobę w rodzinie dziecka

liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

III. Kryteria samorządowe do przedszkoli, które specjalizują się w żywieniu dzieci z indywidualną dietą – brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
- dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
- dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
- dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania. 
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
- dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
3. Specjalna dieta – 32 pkt:
- dziecko, u którego lekarz stwierdził alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (nie uwzględniamy nietolerancji samej laktozy),
- dziecko, u którego lekarz stwierdził chorobę, która wymaga stosowania indywidualnej diety.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
- dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni  pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
Uwaga!
Kryterium dotyczy również do rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
- dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
6. Dochód na osobę:
- jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł[9]) – 1 pkt
- jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł[10]):

                                                     674 zł
liczba punktów = -----------------------------------------------------
                           dochód na osobę w rodzinie dziecka

liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

IV. Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnianie kryterium:
1. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych:
1. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny dziecka.
2. Orzeczenie o:
a. potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
b. niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne[11].
3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4. Dokument, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą[12].
Dokumenty składa się:
- w oryginale,
- notarialnie poświadczoną kopię,
- urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,

kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Uwaga!
Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów samorządowych:
1. Obowiązek przedszkolny:
Oświadczenie, że dziecko 5-letnie, dziecko 6-letnie lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której chce być przyjęte.
2. Płacenie podatku w Warszawie:
a. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego, z adnotacją urzędu skarbowego o przyjęciu zeznania,
b. zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o dochodzie,
c. urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
d. kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram), które uprawniają do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką.
2. Szczepienia ochronne:
a. oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych,
b. oświadczenie o niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza.
2. Specjalna dieta:
a. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych,
b. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka chorobie wymagającej indywidualnej diety.
3. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko:
a. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
b. zaświadczenie szkoły lub uczelni, które potwierdza naukę rodzica lub rodziców w trybie dziennym,
c. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
d. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
4. Dochód na osobę:
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie, które są podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
5. Rodzeństwo:
Fakt, że dziecko ubiega się o miejsce w placówce, gdzie jego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w roku szkolnym 2024/2025 potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosku o przyjęcie dziecka.

Dotyczy to tylko placówki, do której dziecko ubiega się w pierwszej kolejności (wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie)

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny dziecka.
Uwaga!
Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Ważne informacje dodatkowe:
- Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.
- Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem[13].


[1] Art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)  
[2] Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.
[3] art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
[4] art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe
[5] art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe
[6] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2023 r. poz.2077)
[7] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
[8] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
[9] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390)– wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
[10] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
[11]  W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
[12]  Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426)
[13] Art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Załączniki:
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych 2024_2025.pdf