Najczęściej zadawane pytania o rekrutację do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025


Profil zaufany
Nie mam profilu zaufanego. Jak mogę go założyć?

Mam e-dowód. Co powinienem zrobić aby podpisać wniosek podpisem osobistym?

Będę podpisywać wniosek mojego dziecka profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem). Czy muszę również podpisać oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych?

 • Tak, jeśli podpisują Państwo w ten sposób wniosek, proszę podpisać również wszystkie pozostałe dokumenty. Wystarczy dołączyć skany lub zdjęcia dokumentów i/lub oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych i podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Chcielibyśmy podpisać wniosek naszego dziecka profilem zaufanym, ale tylko mąż ma profil. Co mamy zrobić?

 • W takiej sytuacji mogą Państwo dołączyć do wniosku oświadczenie, które wyjaśnia, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz informację, że oboje Państwo zgodnie podjęliście decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodniliście dane zawarte we wniosku.


System rekrutacyjny
Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji?

Zgubiłam hasło do konta mojego dziecka. Co mogę teraz zrobić?

 • Może Pani skorzystać z opcji dostępnej w panelu logowania. Po kliknięciu w zakładkę „Zapomniałem hasła/login” – na adres e-mail, który podała Pani przy rejestracji wniosku, automat wyśle nowe hasło. Nowe hasło do konta dziecka może też wygenerować dyrektor szkoły, do której złożyła Pani wniosek o przyjęcie dziecka (na pierwszej preferencji).

Zgubiłam login do konta dziecka, co mam zrobić?

 • Może Pani skorzystać z opcji dostępnej w panelu logowania. Po kliknięciu w zakładkę „Zapomniałem hasła/login” – na adres e-mail, który podała Pani przy rejestracji wniosku, automat wyśle nowe hasło. Login do konta dziecka może sprawdzić też dyrektor szkoły, do której złożyła Pani wniosek o przyjęcie dziecka (na pierwszej preferencji).

Czy to prawda, że w tegorocznej rekrutacji rodzice będą się logować do konta dziecka poprzez specjalny login?

 • Do utworzenia konta będzie potrzebny PESEL dziecka. Dopiero na zakończenie wypełniania wniosku sami Państwo ustawią sobie login i hasło dostępowe do systemu rekrutacyjnego. Przy następnym logowaniu będą mogli Państwo już użyć swojego loginu i hasła.

Moje dziecko nie ma nadanego numeru PESEL. Jak mam utworzyć konto w systemie rekrutacyjnym?

 • Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, musi Pan wystąpić do dyrektora placówki pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego. Kiedy Pan go uzyska, proszę w polu „numer PESEL” wpisać ten numer identyfikacyjny oraz podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.

Czy dziecko, które mieszka, ale nie jest zameldowane w obwodzie szkoły, traktowane jest jak dziecko, które należy do obwodu?

 • Tak. Do szkoły obwodowej przyjmowane są dzieci, które mieszkają w jej obwodzie. Niezależnie gdzie są zameldowane. Fakt, że dziecko mieszka w obwodzie, potwierdzają Państwo przez oświadczenie. Robią to Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak wygląda rekrutacja dzieci obwodowych do klas pierwszych?

 • Dzieci, które mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Dziecko ma gwarancję przyjęcia do szkoły. Do zgłoszenia dołączają Państwo jako rodzice oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i swoim. Zgłoszenie mogą Państwo podpisać profilem zaufanym lub wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

W jakim terminie musimy w tym roku wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie?

 • Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zamieszczamy w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie Harmonogram rekrutacji - Edukacja (um.warszawa.pl). Zapisy w systemie odbywają się od 5 marca od godz. 13.00 do 20 marca do godz. 20.00.

  Jeżeli nie zdążą Państwo dołączyć w tym terminie wszystkich dokumentów, które potwierdzają kryteria i podpisać wniosku, mogą to Państwo jeszcze zrobić do 21 marca do godz. 16.00, ale tylko wtedy, jeśli wprowadzili Państwo wniosek dziecka do 20 marca do godz. 20.00.


Zasady rekrutacji
Czy dziecko dostaje się tylko do jednej szkoły, czy może dostać się do kilku i potem będzie można wybrać jedną?

 • Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka mogą wskazać we wniosku kilka lub nawet więcej placówek. Nie ma ograniczenia ich liczby. Ważne, aby wskazali Państwo kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanych. Dziecko zostanie zakwalifikowane tylko do jednej placówki – system sprawdzi możliwość przyjęcia dziecka zgodnie z liczbą punktów za kryteria, według kolejności placówek wskazanych przez rodziców.

Czy przy rekrutacji do klasy pierwszej obowiązuje kolejność zgłoszeń?

 • Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia. O przyjęciu do szkoły decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.

Czy dziecko 6-letnie, które idzie do klasy pierwszej, jest zwolnione z rocznego przygotowania przedszkolnego?

 • Dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej, tylko jeżeli:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

lub

 • ma opinię poradni psychologiczno‑pedagogicznej, że może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 • Dzieci sześcioletnie, które rozpoczynają naukę w klasie pierwszej, zwolnione są z obowiązku realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

Czy dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy sportowej, musi dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty?

 • Tak. Rodzice dzieci, które chcą się uczyć w klasie sportowej, muszą dostarczyć orzeczenie lekarskie.  Wystawia je lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Musi ono potwierdzić stan zdrowia, który umożliwi dziecku podjęcie nauki w oddziale sportowym.

  Jeśli nie dostarczą Państwo takiego orzeczenia, dziecko nie będzie mogło przystąpić do próby sprawności fizycznej.

Dziecko jest zainteresowane rekrutacją zarówno do oddziału sportowego, jak i oddziału ogólnego. Jakich terminów rejestracji wniosku należy przestrzegać?

 • Muszą Państwo przestrzegać skróconych terminów, które obowiązują klasy sportowe – czyli złożyć wniosek do 11 marca (do godz. 16.00).

  Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdą Państwo w systemie rekrutacyjnym i na stronie Harmonogram rekrutacji - Edukacja (um.warszawa.pl). Zapisy w systemie przyjmowane są od 5 marca od godz. 13.00. Dla klas ogólnych trwają dłużej - do 20 marca, godz. 20.00. Jednak gdy umieszczą Państwo na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, obowiązuje krótszy termin. Wniosek składają Państwo w szkole pierwszego wyboru.

  Jeśli złożą Państwo wniosek po terminie, dziecko nie będzie mogło przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie weźmie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Moje dziecko ma 6 lat i uczęszcza do „zerówki” w szkole, która nie jest jego szkołą obwodową. Czy może kontynuować naukę w tej szkole, czy musi wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej?

 • Dziecko musi wziąć udział w rekrutacji, chyba że jest to szkoła, którą burmistrz wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.


Kryteria rekrutacyjne
W dokumencie „kryteria rekrutacji” znalazłem informację, że musimy dołączyć urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) za złożony PIT. Czy UPO ma dotyczyć PIT-u złożonego za 2023 r. czy za 2024 r.? Czy wystarczy mój dokument, czy muszę też dołączyć UPO mamy dziecka?

 • Wystarczy jak taki dokument złoży jeden z rodziców. Potwierdzenie może dotyczyć zeznania z 2023 r. albo 2024 r. Może Pan wykorzystać UPO albo kopię pierwszej strony zeznania podatkowego z pieczęcią, która potwierdza złożenie zeznania w urzędzie skarbowym.

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dotyczące rozliczania przez rodziców podatku dochodowego w Warszawie?

 • Do wniosku proszę dołączyć dokument, który potwierdza, że jedno z Państwa rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym w Warszawie. Do potwierdzenia może służyć:

  - kopia spersonalizowanej karty miejskiej z wgranym e-hologramem,-
  - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego z pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,

  - zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o wysokości dochodu,

  - urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

Czy jeśli jestem na urlopie wychowawczym i mam zawieszoną działalność gospodarczą, to według kryteriów rekrutacji jestem uznawana za osobę pracującą?

 • Ma Pani status osoby pracującej. Jeśli zawiesiła Pani działalność z powodu urlopu wychowawczego, jako dokument, który potwierdza spełnianie tego kryterium, przedstawia Pani zaświadczenie z ZUS. Musi ono poświadczać, że podlega Pani obowiązkowemu ubezpieczeniu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

  Jeśli nie wychowuje Pani dziecka samotnie proszę pamiętać, że dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy musi przedstawić też drugi z rodziców.

Kto ma wystawić mi zaświadczenie o pracy na umowę zlecenie lub o dzieło?

 • Zaświadczenie wystawia osoba lub firma, z którą ma Pan zawartą taką umowę. Jeśli nie jest to możliwe, musi Pan uzgodnić z przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w szkole możliwość innego udokumentowania tego kryterium.

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dotyczące zatrudnienia?

 • Musi Pan przedstawić zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu. Jeśli prowadzi Pan własną działalność gospodarczą
  – proszę złożyć wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Jeśli nie wychowuje Pan dziecka samotnie, proszę pamiętać, że dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy musi przedstawić też drugi z rodziców.

Czy zaświadczenie o zatrudnieniu będziemy mogli dołączyć w systemie później, czy musimy to zrobić przy wypełnianiu wniosku?

 • Dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów trzeba złożyć lub przesłać w systemie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka. Jeśli takich dokumentów zabraknie, komisja rekrutacyjna nie uzna kryterium, które nie zostało udokumentowane.

Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować, że samotnie wychowuję dziecko? Nie zawarłam związku małżeńskiego z ojcem dziecka i ojciec dziecka nie bierze udziału w jego wychowaniu.

 • W takiej sytuacji składa Pani oświadczenie, że samotnie wychowuje dziecko, a ojciec nie bierze udziału w wychowaniu. Składa je Pani pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może wystąpić do burmistrza dzielnicy z wnioskiem o potwierdzenie faktów ze złożonego oświadczenia.

Jakim dokumentem i kto potwierdza uczęszczanie rodzeństwa kandydata do: żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej?

 • Muszą Państwo uzyskać zaświadczenie od dyrektora placówki, do której uczęszcza rodzeństwo. Niezależnie, czy jest to żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo inna forma wychowania przedszkolnego. Dotyczy to również szkoły podstawowej.

Wniosłam sprawę o rozwód. Czy na potwierdzenie spełniania kryterium samotnego wychowywania dziecka wystarczy, że przedstawię kopię wniosku złożonego do sądu o rozpoczęcie procedury rozwodowej?

 • Nie. Dokumentem, który potwierdza spełnienie wymogu jest kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest m.in. rodzic rozwiedziony, który nie wychowuje dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem.


Druk oświadczenia
Gdzie jest dostępny druk oświadczenia?

 • Wzór oświadczenia dostępny jest w systemie rekrutacyjnym w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”.

  Proszę pamiętać, że po złożeniu przez Państwa oświadczenia przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów, które potwierdzają okoliczności zawarte w oświadczeniach. Może też poprosić burmistrza dzielnicy, w której mieszka dziecko, o potwierdzenie tych okoliczności.


Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność
Czy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składam tylko w szkole, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu listy preferencji, czy we wszystkich placówkach?

 • Kopię orzeczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, składa się we wszystkich szkołach, w których wybrali Państwo oddział integracyjny. Możecie Państwo je podłączyć również w systemie – podpisując wniosek profilem zaufanym.

Jak wygląda rekrutacja dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół, w których są oddziały integracyjne i ogólnodostępne?

 • Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi organizują oddziały integracyjne i/lub oddziały ogólnodostępne. Jeśli Państwa dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą Państwo ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego, integracyjnego lub obydwu. Do oddziału ogólnodostępnego rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ogólnymi kryteriami, ale Państwa dziecko z orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności może skorzystać z kryterium niepełnosprawności kandydata. Jeśli dziecko ubiega się o przyjęcie do oddziału integracyjnego, nie naliczane są punkty za te kryteria.

Moje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy ma znaczenie w jakiej kolejności zaznaczę w systemie interesujące nas placówki? Chcielibyśmy na liście preferencji zaznaczyć zarówno oddziały integracyjne, jak i ogólnodostępne.

 • Ważne, aby na liście osobno zgromadzić oddziały integracyjne, osobno ogólnodostępne. Czyli kiedy będą Państwo układać listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, proszę wskazać we wniosku na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dopiero potem oddziały ogólnodostępne. Mogą też Państwo ułożyć odwrotnie: na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie integracyjne.

  Odwołanie do komisji i rekrutacja uzupełniająca

Moja córka nie dostała się do wybranych szkół. Co mogę jeszcze zrobić?s

 • Może Pan skorzystać z procedury odwoławczej. Dziecko ma też zawsze zapewnione miejsce w szkole obwodowej.

Chciałabym złożyć prośbę o uzasadnienie odmowy przyjęcia mojej córki do szkoły.  Do kogo mam złożyć wniosek?

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna w konkretnej szkole. Dlatego wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka proszę skierować do komisji rekrutacyjnej w tej szkole, do której chciała Pani skierować dziecko. Wniosek proszę złożyć w sekretariacie szkoły lub poprzez system rekrutacyjny. Zgodnie z przepisami:

 • Ma Pani 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na złożenie wniosku o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 • Komisja rekrutacyjna przygotuje uzasadnienie w ciągu 3 dni od dnia złożenia przez Panią wniosku.

 • Następnie ma pani 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, aby odwołać się na piśmie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 • Dyrektor rozpatrzy Pani odwołanie w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy Pani jeszcze skarga do sądu administracyjnego.


Rekrutacja uzupełniająca

Kiedy przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca?

 • Rekrutację uzupełniającą prowadzą placówki, w których po zakończeniu rekrutacji podstawowej pozostaną wolne miejsca. Terminy rekrutacji uzupełniającej znajdą Państwo w harmonogramie rekrutacji.