Zasady przyjęć i rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 1. 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:

- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym
albo
- ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, że może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci:
- dla których dana szkoła jest szkołą obwodową – na podstawie zgłoszenia rodziców[1],
- które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, którą wskazał im organ prowadzący, czyli burmistrz dzielnicy.

Zgłoszenie rodzice składają do dyrektora szkoły. Termin wskazuje harmonogram.
Zasady przyjęć[2]
Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są:
- z urzędu – do szkoły obwodowej
- na wniosek rodziców – do szkoły poza obwodem.

 1. Dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły

Jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane jest z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania swoim i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń [3].  

Nauka w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem. Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
2. Dzieci spoza obwodu
- Dzieci, dla których wybrana szkoła nie jest obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
- Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół - ułożyć własną listę preferencji[4]. Nie ma ograniczenia liczby szkół, które można umieścić na liście.
- Szkoła, którą rodzice umieszczą na pierwszym miejscu listy, jest szkołą pierwszego wyboru.

- Dzieci przyjmowane są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy[5].
- Jeśli rodzic umieści na liście preferencji szkołę obwodową, dziecko będzie miało w niej zapewnione miejsce, jeśli nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Złożenie wniosku lub zgłoszenia

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka złóż w terminie, który podajemy w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
  - wprowadzisz dane dziecka do systemu,
  - wydrukujesz wniosek,
  - złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,

  - prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,
  - szkoła zatwierdzi wniosek.

 2. Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

Jak złożyć wniosek lub zgłoszenie:
Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:

- Wypełnij wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:

 1. wypełnij wniosek lub zgłoszenie,

 2. dołącz w systemie skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,

 3. podpisz wniosek lub zgłoszenie profilem zaufanym.

- Wypełnij wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie i zanieś do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu:

 1. wypełnij wniosek lub zgłoszenie,

 2. wydrukuj wypełniony wniosek lub zgłoszenie i podpisz go,

 3. zanieś do szkoły pierwszego wyboru, razem z dokumentami lub oświadczeniami, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

- Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie. W tym celu:

 1. wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie,

 2. podpisz go,

 3. zanieś do szkoły pierwszego wyboru, razem z dokumentami lub oświadczeniami, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

 4. informacje zawarte we wniosku lub zgłoszeniu wprowadzi do systemu dyrektor szkoły.

Uwaga! Oboje rodzice musi podpisać wniosek lub zgłoszenie, aby potwierdzić podane w nim informacje.|
Uwaga! Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku[6].

- Podpisy złożone na wniosku lub zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 1. Uwaga!Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:

  - zgłoś się do szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
  - następnie postępuj jak w pkt 3 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.

Uwaga! W każdym oświadczeniu dopisz klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[7].

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  - wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, które potwierdzą okoliczności z oświadczenia (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),

  - zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.

Uwaga! Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:

 1. skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  - wystąpić o nie do instytucji publicznych,

  - zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[8].

 2. Komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć dzieci na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych, które spełnia każde dziecko.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Uwaga! Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – na koncie dziecka.

 1. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:

  - pisemnie – w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
  lub

  - elektronicznie – w systemie informatycznym.

 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.

 3. Na koniec komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

Uwaga! Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

- Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Uwaga! Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.
Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność. Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:

- ogólnodostępnych,

- integracyjnych.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:

 1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres edukacji wczesnoszkolnej.

 2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:

  1. złóż we wszystkich szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny
   lub

  2. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).

 3. Układając listę wybranych szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:

  1. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,
   lub

  2. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).

 5. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor szkoły.

 6. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły według powyżej opisanych zasad.

Zasady przyjęć dzieci do klasy I sportowej[9]

Do oddziałów sportowych przyjmowane są dzieci, jeśli:

 1. Stan zdrowia umożliwia im naukę w takiej szkole lub oddziale, co potwierdza orzeczenie lekarskie, które wydał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwaga! Orzeczenie złóż w szkole zanim dziecko przystąpi do próby sprawności fizycznej.

 1. Mają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.

 2. Uzyskały pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. Jej warunki ustala polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym szkoła lub oddział prowadzi szkolenie sportowe.

 3. Uzyskały najlepsze wyniki próby sprawności fizycznej – gdy warunki spełni większa liczba dzieci niż jest miejsc.

 4. Przy równych wynikach z próby sprawności fizycznej, w drugiej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, które wskazuje Prawo oświatowe[10].

Dziecko:

- pochodzi z rodziny wielodzietnej,

- jest niepełnosprawne,

- ma niepełnosprawnego jednego z rodziców,

- ma niepełnosprawne oboje rodziców,

- ma niepełnosprawne rodzeństwo,

- wychowywane jest przez samotnego rodzica,

- jest objęte pieczą zastępczą.

Uwaga! Wnioski do oddziałów sportowych przyjmowane są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, czyli od 5 do 11 marca do godz. 16.00.

Wniosek, w którym na dowolnym miejscu listy preferencji jest oddział sportowy złóż lub prześlij w systemie – po podpisaniu profilem zaufanym - w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga! Jeśli złożysz wniosek po terminie, dziecko nie będzie mogło przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie weźmie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym[11]

Jeżeli Twój dziecko urodziło się w roku 2016 lub 2015 i miało odroczony obowiązek szkolny zaznacz w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją „Złożenie wniosku lub zgłoszenia” .

 

[1] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.
[2] Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, przygotowaliśmy w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
[3] Art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
[4] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
[5] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze zmianami).
[6] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2809) art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania”, § 2 „Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”
[7] Art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
[8] Do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2023 r. poz. 800.
[9] Art. 137 ust. 1–3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
[10] Art. 137 ust. 3 oraz Art. 131 ust. 2, ustawy Prawo oświatowe
[11] Art. 36 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Załączniki:
Zasady przyjęć do 1 klasy.pdf