Terminarz

Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Data:
od 13-05-2024

Zdarzenie:

Kandydaci i rodzice mogą poznać w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne. Nie mogą jeszcze rejestrować wniosków.

Data:
od: 20-05-2024 do 03-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

Data:
od: 20-05-2024 do 04-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów drukują i podpisują wniosek.
Dołączają:

  • dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych,

  • swoje oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się kandydat (nie trzeba go potwierdzać w szkole).

Rodzice lub kandydat składają wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Listę dokumentów, które potwierdzają spełnienie kryteriów ustawowych, umieściliśmy pod harmonogramem.

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty i oświadczenia przez elektroniczny system rekrutacji – jeśli podpisane są profilem zaufanym.

[!] Jeśli szkoła pierwszego wyboru nie otrzyma w terminie wydrukowanego i podpisanego przez rodziców wniosku, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

Data:
od 07-06-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, którą rodzice i kandydaci umieścili na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

Data:
od 12-06-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Rodzice kandydatów i kandydaci mogą również sprawdzić wynik po zalogowaniu się do systemu.

Data:
od: 13-06-2024 do 14-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów mogą zmienić decyzję, którą szkołę wybierają oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

Aby wprowadzić zmianę do systemu, rodzic:

• składa pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

• wprowadza do systemu zmiany (np. zmienia kolejność grup lub dodaje lub usuwa grupy rekrutacyjne).


Data:
od: 13-06-2024 do 14-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie złożyli wniosku w terminie, wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

Data:
od: 13-06-2024 do 17-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów, którzy chcą zmienić listę preferencji lub nie złożyli wniosku w pierwszym terminie, drukują i podpisują wniosek.
Dołączają:

  • dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych,

  • swoje oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się kandydat (nie trzeba go potwierdzać w szkole).

Rodzice lub kandydat składają wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Listę dokumentów, które potwierdzają spełnienie kryteriów ustawowych, umieściliśmy pod harmonogramem.

[!] Jeśli szkoła pierwszego wyboru nie otrzyma w terminie wydrukowanego i podpisanego przez rodziców wniosku, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

Data:
od 19-06-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Kandydaci, którzy nie przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych w pierwszym terminie, piszą ten sprawdzian w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

Data:
od 20-06-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Rodzice kandydatów i kandydaci mogą również sprawdzić wynik po zalogowaniu się do systemu.

Data:
od: 20-06-2024 do 25-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Kandydaci lub ich rodzice wprowadzają do systemu oceny kandydatów z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Kandydaci lub rodzice kandydatów, którzy mają świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem, wprowadzają tę informację do systemu.


Data:
od: 24-06-2024 do 26-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów lub kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

[!] Jeśli szkoła podstawowa pierwszego wyboru nie otrzyma w terminie kserokopii świadectwa, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.


Data:
od 01-07-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy nie uzyskali kwalifikacji.

Data:
od: 01-07-2024 godz. 13:00 do 03-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego. Aby to zrobić, rodzice lub kandydat składają oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII.

[!] Szkoła nie przyjmie kandydata do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie otrzyma w terminie oryginału świadectwa.


Data:
od 04-07-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, których szkoły przyjęły i którym odmówiły przyjęcia.

Data:


Zdarzenie:

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Data:
od 04-07-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem uzasadnienia odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Rodzice mogą odwołać się do dyrektora  szkoły na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


Data:


Zdarzenie:

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Data:
od 04-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.


Rekrutacja uzupełniająca – odbywa się ona bezpośrednio w szkołach, które mają wolne miejsca.