Zasady rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2024/2025
[1]


Do klasy VII dwujęzycznej w publicznej szkole podstawowej dzieci przyjmowane są na wniosek rodziców[2].


 1. Rodzic może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół podstawowych, które prowadzą rekrutację do oddziałów dwujęzycznych.

 2. Do oddziału dwujęzycznego w pierwszej kolejności przyjmie się uczniów tej szkoły, którzy:

a.  otrzymali promocję do klasy VII;

b.  uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

 1. Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc, brane są pod uwagę łącznie kryteria:

a.  wynik sprawdzianu predyspozycji językowych: 200 x 0,29 (mnożnik) – maksymalnie 58 punktów;

b.  oceny ze świadectwa z VI klasy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – maksymalnie 54 punkty, przy czym za oceny przyznaje się punkty:

 • celująca – 18 punktów;

 • bardzo dobra – 17 punktów;

 • dobra – 14 punktów;

 • dostateczna – 8 punktów;

 • dopuszczająca – 2 punkty.

c.  świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów.

 1. Jeśli wyniki nadal będą równe, brane są łącznie pod uwagę kryteria określone w ustawie[3]:

a.  rodzina kandydata jest wielodzietna;

b.  kandydat jest niepełnosprawny;

c.  jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne;

d.  oboje rodziców kandydata są niepełnosprawni;

e.  rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne;

f.  kandydata wychowuje samotny rodzic;

g. kandydat objęty jest pieczą zastępczą.

[!] kryteria mają jednakową wartość

 1. Jeśli szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są kandydaci, którzy nie są uczniami tej szkoły i przystąpią do postępowania na zasadach opisanych powyżej.

 

Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnienia kryteriów określonych w ustawie:


 1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata– kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego[4];

 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą[5]


[!] Oświadczenia rodzice składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie musi zamieścić w nim klauzulę o treści: „Mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

[!] Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny kandydata.

[!] Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci[6].

[!] Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem[7]


[1] Opracowano na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

2)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)

3)    Uchwały nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

[2] Przez rodziców rozumiemy też opiekunów prawnych.

[3] Art. 139 ust 3 oraz art. 131 ust 2 ustawy Prawo oświatowe

[4] W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100)

[5] Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426)

[6] Art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe

[7] Art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe